Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webshop door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van de overeenkomst als wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractpartner, contractsluiting, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst wordt afgesloten met BOLT Holland.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een overeenkomst te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nogmaals een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

De taal/talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van het contract: Duits, Engels, Nederlands

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde bepalingen over eventuele verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

U heeft over het algemeen de mogelijkheid om af te halen bij Jaap Laan, julianastraat 27, 1633JL Avenhorn, Nederland tijdens de volgende openingstijden: 07:00 – 17:00

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Creditcard
Vul tijdens het bestelproces uw creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct na het plaatsen van uw bestelling belast.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (“PayPal”) te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij PayPal, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

PayPal Plus
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (“PayPal”) bieden wij u de volgende betalingsopties als PayPal-services. Tenzij hieronder anders geregeld, is voor betaling via PayPal Plus geen registratie bij PayPal vereist. Verdere informatie over de betreffende betaalmogelijkheid en in het bestelproces ontvangt u.

PayPal
Om het factuurbedrag via de PayPal-betaalmogelijkheid te kunnen betalen, moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd.

Creditcard via PayPal
Uw creditcard wordt door PayPal belast nadat de goederen zijn verzonden.

Automatische incasso via PayPal
Betaling via automatische incasso via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en wordt rechtstreeks naar PayPal verzonden. Door de betalingsopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een machtiging tot automatische incasso. PayPal zal u informeren over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde voormelding). De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS (“Apple”) te kunnen betalen, moet u de browser “Safari” gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, en gebruik de Apple Pay-functie geactiveerd, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

giropay / paydirekt
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M (“giropay” of “paydirekt”) bieden wij de betaalmethoden giropay en paydirekt aan.

giropay
Om het factuurbedrag via giropay te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor internetbankieren, u identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

paydirekt
Om het factuurbedrag via paydirekt te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor internetbankieren, geregistreerd zijn bij paydirekt, zich identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

6. Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht, zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht verleend.

7. Eigendomsvoorbehoud​​​​​​

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Voor ondernemers geldt ook: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de gereserveerde goederen doorverkopen in het kader van de normale gang van zaken; U draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop bij voorbaat aan ons over – ongeacht of de gereserveerde goederen worden gecombineerd of vermengd met een nieuw artikel – ten bedrage van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Op uw verzoek zullen wij de zekerheden waarop wij recht hebben vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de uitstaande vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

8. Schade tijdens transport​​​​​​​

Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zending.

9. Garantie en garanties​​​​​​​

9.1 Recht op aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken.

De volgende beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid

  • in geval van opzet of grove nalatigheid plichtsverzuim of frauduleuze opzet

  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)

  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of

  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

Beperkingen voor ondernemers

Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant die in het contract waren opgenomen als afspraak over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare uitingen van de fabrikant of andere reclameuitingen. Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan nieuw vervaardigde artikelen één jaar vanaf de risico-overdracht.

De wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

voorschriften voor handelaren

Voor handelaren geldt de in Section 377 van het Duitse handelswetboek (HGB) geregelde verplichting tot onderzoek en melding van gebreken. Als u de daar geregelde melding nalaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat bij de keuring niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een defect op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

9.2 Garanties en service na verkoop

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online shop.

Klantenservice: Voor vragen, klachten en klachten kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 06 86 346 555 of per e-mail via service@bolt-amsterdam.nl.

10. Aansprakelijkheid​​​​​​​

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,

  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,

  • in het geval van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of

  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) vanwege lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het te voorziene bedrag op het moment dat het contract werd gesloten. Schade beperkt, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht.
Voor het overige zijn schadeclaims uitgesloten.

11. Gedragscode​​​​​​​

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

12. Geschillenbeslechting​​​​​​​

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden . Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om hun geschillen te beslechten.
Om geschillen te beslechten die voortvloeien uit een contractuele relatie met een consument of dat er überhaupt een dergelijke contractuele relatie bestaat, zijn wij verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten. De federale universele arbitragecommissie van het Center for Arbitration eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de is verantwoordelijk . Wij zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor deze instantie.

13. Slotbepalingen​​​​​​​

Bent u ondernemer, dan is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-koopverdrag.

Als u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.